כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
סגירה
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
לפרטים נוספים התקשרו
1599-500-818
*פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
חיפוש
דלג על חיפוש

הוראות ונהלים

1. מי שלא הגיש בקשה לתשלום ראשון עד 45 ימים קלאנדריים מתאריך תחילת הקורס, לא יהיה זכאי להגיש בקשה לקבלת התשלום השני והשלישי ולמענק השמה.

 

2. במסגרת הבקשה לתשלום השלישי ניתן יהיה לבקש גם את התשלום השני.

 

3. התשלום יעשה ישירות למשתתף (יש להגיש אישור ניהול חשבון  -  צילום צ'ק מבוטל או דף ניהול חשבון מהבנק), כנגד ובהתאם לחלק משכר הלימוד אשר שולם על ידו למוסד הלימודים.

במקרה שהמשתתף ונציג הגוף המפנה יציהרו ולאחר שניתן לכך אישור ע"י נציג משרד, בהתאם לאמור בנספח ב', כי מצבו הכלכלי של המשתתף לא מאפשר להעביר לחשבונו את התשלום, מטעמים כגון: חשבון מעוקל, חשבון לא פעיל, סירוב הבנק למתן המחאות או כרטיסי אשראי או טעם דומה, יעשה התשלום באמצעות המחאה לפקודת מוסד הלימודים, באותן אבני הדרך והתנאים המפורטים בתהליך תשלום השובר.

 

4. תשלום השובר עבור חייל משוחרר ייעשה ישירות לחשבון הפיקדון שלו.

 

5. בכל מקרה, במהלך תשלום שלושת אבני הדרך הראשונות, בשיעורים המפורטים במסך "חישוב גובה השובר", לא ישלום למשתתף סכום מצטבר הגבוה מסך התשלומים ששילם בפועל למוסד הלימודים נכון למועד תשלום אבן הדרך הרלוונטית.

 

6. משתתף אשר הוקצה לו שובר, ולא סיים את ההכשרה האמורה, יוכל לקבל שובר נוסף, פעם אחת בלבד במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד אישור הבקשה המקורית, בכפוף לשני התנאים הבאים:

 

א. למשתתף לא שולמו התשלומים השני והשלישי.

ב. התשלום שכבר שולם יקוזז מסך התשלום המגיע לו עבור הקורס החדש אותו התחיל.

 


 

7. המשתתפים יתחייבו לשתף פעולה עם החברה בביצוע כל שלבי ההוראה המחייבים לרבות הגשת מסמכים נדרשים לעניין הלימודים והעבודה עם סיום ההכשרה.

 

8. לעניין הזכאות לדמי אבטלה/הבטחת הכנסה, הזכאות תהיה בהתאם לזכאותו האישית בהתאם לכללי שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי.

 

9. תוקף השובר, לא יעלה על שלושה חודשים מיום הנפקתו. אם לא נוצל האישור במהלך שלושת החודשים הראשונים או שהמשתתף הפסיק לימודיו באמצע, במשתתף יהיה רשאי להגיש בקשה נוספת לקבלת שובר על ידי הגוף המפנה, אולם לא תינתן אפשרות להגשת בקשה שלישית במהלך התקופה.

 

10. משתתף לא יוכל להיות זכאי למענק ההשמה על פי הוראה זו אם הוא זכאי למענק התמדה מטעם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה ועל פי מבחני התמיכה "מבחנים למתן תמיכות לפי הוראת הכשרה מקצועית במקצועות הנדרשים, שהתקיימו בשנת 2012 בפיקוח המשרד, והשתלבו בעבודה בתחום מקצועות הקורסים בהם הוכשרו" וכפי שיעודכנו מעת לעת.

מי שעונה להגדרות הזכאות של המבחנים לקבלת מענק ההתמדה צריך לפנות ישירות על פי מבחנים אלו ואם יפנה לחברה לקבלת מענק השמה על פי הוראה זו, יסורב מטעם זה ויופנה על ידי החברה, להגשת בקשה מתאימה.

יובהר, כי משתתף יהיה זכאי לקבל דמי קיום בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות הקבועים במבחנים למתן תמיכות לפי הוראת תכ"מ 6.2 של משרד העבודה, ללומדים בקורסי הכשרה מקצועית במקצועות הנדרשים בשנת 2013, אשר מתבצעים במימון משרד העבודה , כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

11. משתתף שפנה לקבלת מענק התמדה וקיבל סירוב, בשל אי עמידה בתנאי מענק ההתמדה, יוכל להגיש בקשה לקבלת מענק ההשמה על פי הוראת מנכל 1.6, וזאת לא יאוחר מ-60 ימים מיום שנשלחה אליו הודעת הסירוב, ובתנאי שהוא עומד בתנאים שנקבעו בהוראה לקבלת מענק השמה.

 

12. מקבל השובר יצהיר (באמצעות הטופס המצורף בנספח ה'1) על כך שאינו מקבל סיוע למימון הקורס האמור על ידי משרד ממשלתי אחר.

 


טפסים: 

עבור לתוכן העמוד